Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále Jen souhlas') Souhlas uděluje subjekt údajů (dále jen „zákazník“) Souhlas je udělován správci údajů AUTO RUDNÁ s.r.o.; se sídlem Plzeňská 100, Chrášťany PSČ 252 19, IČO : 27406971, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, C 111475 vedená u Městského soudu v Praze(dále AUTO RUDNÁ s.r.o.). Krédo AUTO RUDNÁ s.r.o.: „Ke zpracování osobních údajů stávajících i potenciálních zákazníků přistupujeme vždy odpovědně tak, aby bylo účelné a maximálně bezpečné. Potvrzením na webovém formuláři dáváte souhlas a umožníte efektivnější vzájemnou komunikaci, nadstandardní zákaznický servis a nabídku produktů na míru. Rozsah zpracování Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany AUTO RUDNÁ s.r.o. a dalších jejích smluvních dodavatelů:

a) identifikační a adresní údaje: osloveni, akademický titul, jméno, příjmení, adresa podnikající osoby - sídlo, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, IČO, DIČ;

b) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;

c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype, Facebook), lokační údaje zařízeni užívaného zákazníkem, atd.;

d) další osobní údaje spojené se smlouvou, či dodávkou zboží: číslo bankovního účtu, bankovní spojení;

e) osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování zákazníka, profilování, vyhodnocováni kreditního rizika, záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinnosti u AUTO RUDNÁ s.r.o., prediktivních modelů atd. a jsou dále zpracovávány;

f) další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě/Dodatku či v jiných dokumentech a přijednáních, a to včetně pozdější aktualizace;

g) informace o ZTP zákazníka za účelem přiznáni slevového programu;

h) elektronický podpis, elektronickým podpisem zákazníka za účelem zvýšení ochrany práv zákazníka i AUTO RUDNÁ s.r.o.; Účel a doba zpracování Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu (pomocí shora uvedených písmen) a po níže uvedenou dobu (počínající dnem ukončení posledního smluvního vztahu s AUTO RUDNÁ s.r.o.):

1) manuálního či automatického ověřováni/vyhodnocováni kreditního rizika a hodnoceni platební schopnosti zákazníka prostřednictvím: 1.1) registrů dlužníků či jiných podobných registrů pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 5 let, 1.2) analýzy spotřebitelského chováni zákazníka včetně prediktivních modelů pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 8 let, 1.3) záznamů o spotřebitelské historii zákazníka a plněni platebních povinností u AUTO RUDNÁ s.r.o. pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 8 let;

2) předání osobních údajů zákazníka do registru dle předchozího odstavce (včetně údaje o datu vzniku dluhu, jeho výši a důvodu) v případech, kdy je zákazník v opakovaném prodleni s úhradou závazků nebo v případě prodlení s úhradou závazku trvajícího déle než 30 dni po splatnosti a to pro rozsah zpracováni a), b), d) - f) - maximálně po dobu 10 let, nestanoví-li podmínky registru dobu kratší;

3) zasíláni informačních zpráv týkajících se sjednaných služeb (např. informace o stavu vyřízeni zákazníkova požadavku) a poskytováni poradenství zejména v oblasti výběru produktů a služeb pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 6 měsíců; při těchto činnostech je mimo jiné využíváno profilování;

4)občasného poskytnuti obchodní nabídky: 4.1 produktů; zboží a služeb AUTO RUDNÁ s.r.o. a)-f) pó dobu 8let, 4.2) produktů, zboží a služeb smluvních dodavatelů AUTO RUDNÁ s.r.o. pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 8 let, 4.3) zákaznických programů AUTO RUDNÁ s.r.o. pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 2 let, 4.4) zákaznických programů smluvních partnerů AUTO RUDNÁ s.r.o. pro rozsah zpracováni a) - f) podobu 2 let, a to ve všech přepadech jakoukoli formou včetně obchodních sděleni šířených elektronickými prostředky, které zákazník poskytl/poskytne; záměrem AUTO RUDNÁ s.r.o. je zefektivnění řešení požadavků zákazníků a zkvalitnění poskytovaných služeb, AUTO RUDNÁ s.r.o. v žádném případě nechce zákazníky obtěžovat množstvím nevyžádané a nesouvisející marketingové komunikace (příp. uskutečňované v nevhodnou denní dobu), proto rovněž zjišťuje a analyzuje spotřebitelské preference zákazníků, chováni v digitálním prostředí AUTO RUDNÁ s.r.o. (weby a webové aplikace společností AUTO RUDNÁ s.r.o. v ČR) a charakteristiky, na základě kterých zákazníky rozčleňuje do dočasných spotřebitelských skupin, zjišťuje pravděpodobnost spokojenosti s aktuálním nastavením smluvních podmínek, využití nové nabídky, rizika nespokojenosti či ukončeni smluvního vztahu, přičemž k tomu používá i automatizované rozhodováni, hlasové analýzy a obdobné techniky profilováni;

5) občasného poskytnuti obchodní nabídky týkající se dodávek zboží po ukončení posledního aktivního smluvního vztahu s AUTO RUDNÁ s.r.o. pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 8 let;

6) získáni názoru zákazníka týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými službami AUTO RUDNÁ s.r.o., názoru na společnost AUTO RUDNÁ s.r.o., marketingovou komunikaci AUTO RUDNÁ s.r.o., produktovou nabídku s cílem dosaženi zkvalitněni poskytovaných služeb pro rozsah zpracování a) - f) po dobu 5 let. Zákazník tímto neuděluje souhlas pro shora uvedené účely zpracováni a osobní údaje: [Je možné vyplnit přísl. číslo odstavce v či. „Účel a doba zpracování" a vypsat slovy přísl. osobní údaj nebo identifikovat skupinu údajů písmeny odstavců v či. „Rozsah zpracování", čímž zákazník omezí rozsah tohoto souhlasuj Neníli pole v předchozí větě vyplněno či uvedeno jinak, zákazník uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. Zákazník může poskytnutý souhlas kdykoli vcelku či z části odvolat, a to stejně jednoduchou formou, jako byl udělen, telefonicky, osobně na zákaznickém centru, důvěryhodnou formou elektronické komunikace čí písemně v listinné materializované podobě. Zákazník tímto souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Zákazník dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnuti služby/zboží. Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho uděleni/podpisu. AUTO RUDNÁ s.r.o. rozsah zpracovávaných údajů po ukončeni smluvního vztahu vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracování. Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům AUTO RUDNÁ s.r.o., pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále dodavatelům, s nimiž má AUTO RUDNÁ s.r.o. uzavřenu smlouvu, společnostem AUTO RUDNÁ s.r.o. a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz (,‚právo být zapomenut"), omezení zpracováni, blokování nesprávných osobních údajů, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracováni a právo podat stížnost u dozorového úřadu, a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních údajů; účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů; příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupněni (vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací); plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanoveni této doby; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány Od zákazníka; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilováni, a v těchto případech též informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracováni pro zákazníka.

Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené informace o zpracováni osobních údajů a výčet práva povinností zákazníka a AUTO RUDNÁ s.r.o., včetně poučeni o důsledcích částečného či úplného neuděleni souhlasu, jsou zveřejněny na webové stránce AUTO RUDNÁ s.r.o. a na zákazníkovo vyžádáni budou poskytnuty na kontaktních místech AUTO RUDNÁ s.r.o.. Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a na základě těchto skutečností potvrdil jeho souhlas. V připadá, že podepisujete tento souhlas prostřednictvím elektronického podepisovacího zařízeni umožňujícího zaznamenáni biometrických charakteristik podpisu (rychlost, přítlak, sklon, dynamika podpisu atd.), souhlasíte s tím, že AUTO RUDNÁ s.r.o. vytvoří a bude používat dynamický podpis s verifikaci a bude zpracovávat biometrické údaje spojené s takovým podpisem, a to pro účely verifikace a autentizace Vámi podepsaných dokumentů.

Pokud nesouhlasíte, můžete si ihned vyžádat tento souhlas v listinné podobě k vlastnoručnímu fyzickému podpisu. AUTO RUDNÁ s.r.o. se sídlem Plzeňská 100, Chrášťany PSČ 252 19, IČO : 27406971, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, C 111475 vedená u Městského soudu v Praze .